Senast uppdaterad: 14 februari 2023

Plussas allmänna villkor för konsumenter

ALLMÄNT

Information om Plussa

Dessa allmänna villkor (“Villkor“) gäller för alla tjänster som Aiparent AB (org.nr 559214-2771) (“Plussa“, “vi“, “vår” eller “oss“) tillhandahåller våra kunder (“du“).

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att mejla legal@plussa.app (“Kontaktuppgifter“).

Du kan även kontakta oss via chatt i Plussaappen samt Plussas instagramkonto plussa.app.

Godkännande av Villkoren

Genom att beställa Tjänsten godkänner du Villkoren

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgängliga på Hemsidan och i Appen när du beställer Tjänsten från oss kommer gälla för köpet om vi accepterar din beställning.

Definitioner

“Abonnemangsperiod” är definierat under avsnitt “Avtalstid och uppsägning” nedan.

“Appen” avser vår applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

“Funktioner” avser Hemsidan, Appen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

“Hemsidan” avser vår hemsida (www.plussa.app) rörande Tjänsten.

“Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (www.plussa.app/privacy-policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

“Kontaktuppgifter” “Kontaktuppgifter”

“Konto” avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.

“Tjänsten” avser de tjänster som vi accepterat att tillhandahålla dig tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi också accepterat att tillhandahålla dig. En mer generell beskrivning av de tjänster vi erbjuder våra kunder beskrivs under avsnittet “Beskrivning av Tjänsten” nedan.

TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten

Vi tillhandahåller appen Plussa som innehåller tjänster som syftar till att förbättra föräldrars mentala välmående (“Tjänsten“). Delar av Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt och andra delar tillhandahålls genom abonnemang. Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan och i Appen. För att kunna använda Tjänsten krävs erforderlig tillgång till internet.

Vi kan under avtalstiden med dig ändra Tjänsten och dess innehåll.

Plussas behandling av personuppgifter

Information som vi tillhandahåller på vår Hemsida och/eller i Appen ska inte ses som individuell rådgivning eller konsultation utan är endast generell information. Plussa skall inte betraktas som en vårdtjänst. Vi tar inte ansvar för några individuella beslut som du tar mot bakgrund av den information som vi tillhandahåller. Om du är osäker bör du ta kontakt med en föräldracoach (leg psykolog).

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.

Beställning av Tjänsten

De delar av Tjänsten som ingår i abonnemang beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.

Vi använder oss av betalningssystemet Stripe som ger dig möjlighet att kontrollera dina uppgifter som du matat in, innan den slutliga beställningen sker.

Din beställning har bekräftats när vi skickar ett kvitto via e-post och/eller Appen. När ett kvitto har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något. Som kund kan du träffa avtal med oss på svenska.

Vi har åtagit oss att följa följande yrkesetiska principer:

 • Respekt för individens rättigheter och värdighet
 • Yrkesmässig kompetens
 • Ansvar
 • Yrkesmässig integritet

Önskar du mer information om “Yrkesetiska principer för psykologer i Norden” är du välkommen att kontakta oss.

Om du önskar ändra en beställning så ber vi dig att kontakta vår kundtjänst, se Kontaktinformation nedan. Vi kommer underrätta dig om en ändring av en redan gjord beställning är möjlig. Om det är möjligt att genomföra en ändring så kommer vi underrätta dig om eventuella ändringar av pris, kostnader, leveranstider och andra förändringar påkallade av din ändrade beställning. Vi kommer också efterfråga om du önskar gå vidare med önskad förändring av din redan gjorda beställning.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Betalning för användningen av Tjänsten görs i förskott på veckobasis eller med annan regelbunden tidsintervall som vi informerar dig om före köpet.

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan och/eller i Appen för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och/eller i Appen och inkluderar specificerade leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning eller det pris som framgår av en särskild överenskommelse mellan oss och dig.

Ändring av pris

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Information om priserna för Tjänsten finns tillgängliga på Hemsidan och/eller i Appen och vi kommer i den mån ändring av priserna för Tjänsterna påverkar dig underrätta dig om ändringarna. De ändrade priserna börjar gälla från första dagen på nästkommande Abonnemangsperiod som följer det datum då priserna ändrades.

Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Om du motsätter dig prisändringarna måste du säga upp ditt abonnemang hos oss.

Betalningsmetoder

Du kan betala för Tjänsten genom någon av de betalningsmetoder som anges på Hemsidan och/eller i Appen.

För betalning som sker genom tredjepartsleverantör gäller tredjepartsleverantörens villkor, vilka återfinns på respektive leverantörs hemsida. Där vi använder en tredjepartsleverantör för betalning kommer vi inte att ha tillgång till eller lagra några kortuppgifter.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du har valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter, dröjsmålsränta och i förekommande fall inkassoavgift.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter såsom definierat under nationell lagstiftning.

Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna ifall du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning och dessa villkor. Du får inte heller använda Hemsidan eller Appen på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

 • åtgärda tekniska problem eller göra tekniska uppdateringar; eller
 • uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Funktionerna kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att neka eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor eller andra tvingande regler.

Eget innehåll

Hemsidan och/eller Appen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller (“Innehåll“). Du är ansvarig för alla åtgärder vidtagna.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan och/eller Appen, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan och/eller Appen på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan och/eller Appen, är du medveten om att (beroende på dina kontoinställningar) sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet gäller från att du skapat ett Konto och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden (“Abonnemangsperiod“). En Abonnemangsperiod är 7 dagar. Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med en ny Abonnemangsperiod.

Ditt abonnemang kommer dock inte att förnyas om du säger upp det före den sista dagen för din pågående Abonnemangsperiod. Du är skyldig att betala alla tillämpliga avgifter för Tjänsten under hela Abonnemangsperioden.

Du säger upp ditt abonnemang genom att gå till Appens inställningar och följa instruktionerna som anges där.

När du säger upp ditt abonnemang kan du fortsätta använda de kostnadsfria delarna av Appen men din åtkomst till delarna som ingår i abonnemanget upphör vid Abonnemangsperiodens slut.

Om du avslutar ditt Konto kommer vi radera eller anonymisera alla personuppgifter, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag. Du avslutar ditt Konto genom att gå till Appens inställningar och följa instruktionerna som anges där.

Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om du:

 • överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss;
 • använder Hemsidan, Appen eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person; eller
 • är i dröjsmål med betalning.

Om du häver Tjänsten innan den har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av Tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Vi har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av Tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att vi har underlåtit att ta på oss annat uppdrag.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Ansvar

Vi ansvarar för eventuella fel på Tjänsten under hela Abonnemangsperioden.

Vi ansvarar dock inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller liknande.

Fel

Fel på Tjänsten föreligger om:

 • Vi inte har utfört Tjänsten i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter eller i strid mot produktansvarslagen eller konsumentköplagen.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad vi har avtalat om.
 • Resultatet inte stämmer överens med den information som vi gett i vår marknadsföring.

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid, inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid. Din reklamationsrätt förfaller tre (3) år efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

Dina rättigheter vid fel

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva reparation av Tjänsten eller begära en ny leverans, vilket innebär att du får en annan motsvarande tjänst, under förutsättning att det kan ske utan oskälig kostnad för oss.
 • Kräva prisavdrag eller kompensation för reparation av Tjänsten.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Tredjepartstjänster som del av Tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du i egenskap av konsument ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen då du köpte Tjänsten.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter eller använd Konsumentverkets standardformulär som du hittar här.

Om du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar som vi har tagit emot från dig.

Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte a) om vi har försett dig med innehållet och avtalet innebär en betalningsskyldighet, b) om du har godkänt att vi tillhandahållit innehållet och därigenom samtyckt till att du inte har någon ångerrätt och c) vi har gett dig en bekräftelse gällande avtalet.

Om du utövar din ångerrätt avseende ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, ska du avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och även från att göra det tillgängligt för annan.

RECENSIONER

Vi kan inte säkerställa att recensionerna på vår webbplats eller app är recensioner som kommer från kunder som har använt eller köpt produkterna.

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy (www.plussa.app/privacy-policy).

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ETC

Våra rättigheter

Hemsidan och Appen ägs och administreras av Plussa. Tjänsten och annan information, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella rättigheter (inklusive industriella rättigheter) som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Licens

När vi accepterar er order för Tjänsten så ger vi även er en icke exklusiv, världsomspännande, återkallbar, icke underlicensierbar, icke överlåtbar, licens att använda Tjänsten.

I samband med Tjänstens upphörande ska också er licens till Tjänsten enligt ovan också upphöra att gälla. Vi har också rätt att återkalla licensen om vi har anlening att tro att ni agerar i strid mot några av era skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller andra överenskommelser mellas oss.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss genom våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och oss. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden(www.arn.se).

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ec.europa.eu/consumers/odr).

BOLAGSINFORMATION

Aiparent AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: Grev Magnigatan 15B, 11455 Stockholm
Organisationsnummer: 559214-2771
Momsregistreringsnummer: SE559214-277101
Epost: info@plussa.app

© 2023 Plussa. All rights reserved.